FN's 17 verdensmål sætter retning for Verdens bedste Fødevarer

Verdens bedste verdensmål

verdensmål
Verdens Bedste Fødevarer hjælper med at nå 16 af 17 verdensmål.

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York 17 konkrete verdensmål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Vi satte Verdens Bedste Fødevarer i søen før det. Men alligevel vil vores aktiviteter bidrage til at opfylde 16 af de 17 verdensmål.

Det gælder:

 

Afskaf fattigdom1: Afskaf fattigdom

– Det gør vi blandt andet ved at dedikere en fjerdedel af vores midler til forskning og udvikling i udviklingslande.

 

 

Verdensmål 2 stop sult2. Stop sult

– Det gør vi ved at bidrage til at udvikle nye og bedre metoder til fødevareproduktion i Danmark og i udviklingslande, som vil kunne eksporteres til hele verden.

 

 

Verdensmål 3 sundhed og trivsel3. Sundhed og trivsel

– Det gør vi blandt andet ved at finansiere udvikling og forskning, der giver bedre arbejdsmiljø i hele fødevarekæden.

 

 

Verdensmål 4 kvalitetsuddannelse4. Kvalitetsuddannelse

– Vores forskningsresultater vil være frit tilgængelige for hele verden og kan dermed bidrage til et bedre vidensgrundlag for undervisning fra folkeskole- til universitetsniveau.

 

 

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet6. Rent vand og sanitet

– Vand er en væsentlig del af fødevareproduktion og det er derfor er åbenlyst mål for Verdens Bedste Fødevarer at forbedre mulighederne for adgang til rent vand.

 

 

Verdensmål 7 bæredygtig energi7. Bæredygtig energi

– Udvikling af bedre metoder til at udnytte restprodukter fra fødevareproduktion til energiproduktion er et åbenlyst udviklingsmål for os. Ligesom mulighederne for udnyttelse af biomasse er oplagt. Ligesom vi gerne understøtter forskning i andre metoder til energiproduktion, der kan understøtte en fødevareproduktion, der belaster miljø og klima mindre.

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

– Vi vil bidrage til at brande dansk fødevareproduktion, så producenterne kan opnå en bedre pris for deres produkter. Samtidig viser forskning, at hver krone investeret i forskning og udvikling giver en fantastisk god forrentning. Det vil samtidig give virksomhederne mulighed for at tilbyde deres ansatte bedre vilkår.

 

Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur9. Industri, innovation og infrastruktur

– udvikling af fødevareindustrien er essentiel for at vi kan brødføde en verdensbefolkning, der rammer knap ti milliarder mennesker i 2050.  Verdens Bedste Fødevarer vil bidrage væsentligt til denne udvikling og vil blandt andet understøtte udvikling og forskning i transportbranchen og robotindustrien

 

Verdensmål 10 Mindre ulighed10. Mindre ulighed

– Gennem udvikling af bedre og billigere fødevareproduktion og jobskabelse i fødevarebranchen og følgeerhverv vil Verdens Bedste Fødevarer give mange mennesker et væsentligt forbedret livsgrundlag.

 

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

– Verdens Bedste Fødevarers bidrag til udviklingen af nye metoder og teknologi vil forøge mulighederne for alternative produktionsmetoder på landet og i byerne. Dertil kommer foreningens ambitioner om netværksdannelse på tværs af faggrupper og afholdelse af debatter og events, der kan bidrage til større viden og forståelse i forskellige befolkningsgrupper.

Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion12. Ansvarligt forbrug og produktion

– Gennem udviklingen af en fødevareproduktion, der i mindre grad tærer på jordens ressourcer vil Verdens Bedste Fødevarer sikre, at madforbruget i mindre grad belaster verden.

 

Verdensmål 13 Klimaindsats13. Klimaindsats

– det er ingen hemmelighed, at fødevareproduktion er en væsentlig del af menneskets klimabelastning. Sænkning af denne belastning er blandt foreningens fem formål.

 

 

Verdensmål 14 Livet i havet14. Livet i havet

– fisk er en væsentlig fødekilde for verdens befolkning. Vi vil understøtte forskning og udvikling, der sikrer bæredygtig fangst og udvikle akvakulturen, så opdrætsfisk kan spises med endnu bedre samvittighed. Dertil kommer forskning og udvikling i hele fødevarekæden, der sikrer mindre belastning af vandmiljøet.

 

Verdensmål 15 Livet på land15. Livet på land

– Metoder til fødevareproduktion, der bidrager til bevarelse og udvikling af natur og biodiversitet er et af foreningens fem formål.

 

 

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

– Mangel på adgang til mad og drikke er en væsentlig kilde til ufred og flugt. Verdens Bedste Fødevarer vil bidrage til øget lokal produktion og bedre og billigere adgang til mad og vand. Gennem finansiering og kommunikation af forskning vil Verdens Bedste Fødevarer desuden sikre vidensinstitutioner en stærkere platform.

 

Verdensmål 17 partnerskaber for handling17. Partnerskaber for handling

– Vores forening har allerede bevist, at foreningens formål kan samle aktører lige fra organisationer som Dansk Planteværn til COOP Danmark. Vi vil udvikle denne type partnerskaber yderligere og gennem netværksdannelse sikre bedre samspil på tværs af interesser og formål.

 

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønneneVerdensmål nummer 5 – Ligestilling mellem kønnene

– er dermed det eneste mål, vi ikke direkte bidrager til at opfylde. Vi mener dog, at udbredelsen af den viden, vi opnår, blandt andet med god hjælp af kvindelige forskere, alligevel vil kunne bidrage positivt på dette mål.

 

(Visited 130 times, 1 visits today)

Del artikel