Ulnits finder guldkorn for havbrug

Statens rådgiver konkluderer: Havbrug i Østersøen skader ikke

Havbrug i Østersøen har ”ingen eller ikke-væsentlig effekt” på vandmiljø, dyre- og planteliv og rekreative interesser viser VVM-redegørelse udført af den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation DHI A/S, der også rådgiver staten i sager om havmiljøet.

Af VBF Medier for Musholm A/S (medlem i Verdens Bedste Fødevarer og medejer af Bornholms Havbrug A/S). Tekst og billeder (samt VVM-redegørelse) kan frit downloades og anvendes efter god journalistisk praksis og med behørig kildeangivelse.

Læs også: Myndigheder træffer afgørelse om havbrug om få uger

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

solskinsøen bornholm
Østersøen ved solskinsøen Bornholm har noget nær optimale forhold til opdræt af ørred, oplyser Musholm.

Bornholms Havbrug A/S har i seks år haft en uafklaret ansøgning liggende hos Miljøstyrelsen om etablering af en produktion af ca. 2.500 tons havopdrættet ørred. Dertil kommer slagteri, frysehus og administration på Nexø Havn. Den samlede investering vil ifølge ansøgningen udgøre ca. 150 millioner kr. og vil give ca. 100 direkte og indirekte arbejdspladser.

Akvakulturvirksomheden MUSHOLM A/S er en af medejerne af Bornholms havbrug, som står bag ansøgningen. De undrer sig over, at Miljøstyrelsen tilsyneladende melder afslag på ansøgningen via mediet TV 2/Bornholm.

Her fremgår det, at Miljøstyrelsen til mediet oplyser, at de har haft flere møder med fiskeopdrætsvirksomheden Musholm, hvor Miljøstyrelsen har orienteret Musholm om, at “det ansøgte ikke er foreneligt med de gældende regler og bestemmelser, idet særligt næringssaltudledningen til Østersøen er problematisk”.

– Vi har ikke haft møder med Miljøstyrelsen om Bornholms havbrug i flere år. Det er rigtigt, som der står hos TV2/Bornholm, at styrelsen har sendt os et udkast til afslag på en ansøgning om produktion ved Møn. Men det er knap et år siden, og vi har meddelt styrelsen, at afslaget savner fagligt og lovmæssigt belæg. Vi har med andre ord bestridt afslaget og venter altså fortsat også på en endelig afgørelse på denne sag, siger Niels Dalsgaard, direktør for Bornholms Havbrug.

Læs også: Kokkelandsholdets direktør “forstår ikke modstanden mod dansk opdrætsørred”

Artiklen fortsætter under videoen 

Statens rådgiver giver grønt lys i redegørelse

Til brug for ansøgningen om etablering af havbrug i Østersøen ved Bornholm har Bornholms Havbrug fået udarbejdet en lovpligtig VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på miljøet). Det er sket med hjælp fra den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation DHI A/S. De er specialister i vandmiljø og fungerer også som statens rådgiver i sager om havmiljøet.

VVM-redegørelsen fra DHI er på 208 sider, som i konklusionen sammenfatter:

”I overensstemmelse med Vandrammedirektivets ”one-out-all-out” princip, er det vurderet, at den samlede virkning på miljøet ved etablering af Bornholms Havbrug vil være mindre og ikke-væsentlig for miljøet.”

Det dækker over, at DHI har undersøgt følgende miljøparametre. Konklusioner på de enkelt områder er anført i parentes.

1. Vandkvalitet (Ikke-væsentlig. Der uddybes, at havbruget ikke vil medføre en forringelse af den økologiske tilstand mht. vandkvalitet og vil ikke forhindre, at miljømålene kan nås)

2. Sedimentforhold (Ikke-væsentlig)

3. Iltforhold (Ikke-væsentlig)

4. Medicin og kobber (Ikke-væsentlig)

5. Bundplanter (Ikke-væsentlig)

6. Bunddyr (Ikke-væsentlig)

7. Fisk og fiskeri (Ikke-væsentlig)

8. Havpattedyr, herunder marsvin (Ikke-væsentlig)

9. Fugle (Ingen virkning)

10. Naturbeskyttelsesområder, habitater (Ca. 30 km fra nærmeste naturbeskyttelsesområde. Havbruget ligger for langt væk til at kunne påvirke disse)

Erhvervsinteresser, rekreative formål (Ikke umiddelbare konflikter med andre erhvervsinteresser eller rekreative interesser)

Læs også: Dansk akvakultur er blå løsninger til grøn omstilling og jobs i landdistrikter

Nej DN –imprægnering på net er ikke et problem

TV2/Bornholm har i en tidligere artikel om emnet også spurgt Danmarks Naturfredningsforening Bornholm om deres holdning til etableringen. Formand Anna Sofie Poulsen mener – i strid med konklusionen i VVM-redegørelsen – ikke, at der er økologisk råderum til havbrug i Østersøen ved Bornholm. I TV2 artiklen siger hun:

”Østersøen er et af de mest forurenede have i verden, og Danmark har indgået forpligtelser om, at man vil begrænse og reducere forureningen.”

Niels Dalsgaard
Niels Dalsgaard er direktør for Musholm og Bornholms Havbrug samt formand for Dansk Akvakultur.

Ifølge Niels Dalsgaard hos Musholm henviser hun her til HELCOM samarbejdet i landene rundt om Østersøen om et godt havmiljø, som i flere sammenhænge er blevet brugt som modargument til etablering af havbrug. VVM-undersøgelsen kommer imidlertid til den modsatte konklusion, da næringsstoffer fra  havbruget  kun vil udgøre en forsvindende lille del og vil blive tilført på åbent hav i et område, hvor Danmark har opfyldt sine forpligtelser.

Anna Sofie Poulsen anfører ifølge TV2/Bornholm også anvendelse af imprægnering af de net, opdrætsfiskene bor i, bør stå i vejen for etableringen.

– Det er nok en misforståelse, vi skal have informeret formanden om. Der er ikke imprægnering af nettene på Bornholm, fordi forholdene ved Bornholm er optimale i forhold til at undgå den bevoksning af tang og muslinger på nettene, som imprægneringen normalt bruges mod. Og selv hvis vi skulle bruge net med imprægnering viser VVM-redegørelsen, at dette ikke får betydning for vandkvaliteten. Det gælder i øvrigt også for det foderlægemiddel, vi bruger til at behandle syge fisk, at de ikke udgør et problem, siger Niels Dalsgaard.   Vi overholder vandkvalitetskravene på alle disse parametre.

VBF Medier kontaktede den 18. januar Danmarks Naturfredningsforening om replik. Foreningen oplyser, at “de ikke har haft mulighed for at dykke ned i det og derfor står over i denne omgang”.

Læs også: Melormepostej eller ferskrøget ørred – vælg selv for klima og miljø er det lige fedt

Fakta:

Bornholms Havbrug – vækst og beskæftigelse ved Nexø

Bornholms Havbrug A/S er en akvakulturvirksomhed i Nexø. Virksomheden ønsker at etablere en produktion på ca. 2.500 tons havopdrættet ørred.. Produktionen skal foregå i et landbaseret ferskvandsdambrug med fuld recirkulation (ca. 2 år med en afsluttende vækstperiode på 6-8 måneder fra forår til efterår på åbent hav i et havbrug.

Havbruget ønskes placeret uden for vandplansområder, ca. 4,4 km fra land. I vinterperioden ligger havbruget brak, dvs. fisken og nettene tages op. Der skal tillige etableres slagteri, frysehus og administration på Nexø Havn. Den samlede investering er ca. 150 mio. kr. og vil indebære ca. 100 direkte og indirekte arbejdspladser.

Bornholms Havbrug ejes af Bornholmske erhvervsinteresser og akvakulturvirksomheden MUSHOLM A/S, og bygger dermed på mange års dansk erhvervserfaring med akvakultur, fiskeri og aktiviteter tilknyttet havet.

 

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø. Kronikken Har affødt artikel og tv-indslag fra TV2 Bornholm: Havbiolog og ingeniør vil have havbrug på Bornholm

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Små virksomheder 1000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 165 times, 1 visits today)

Del artikel