havørred

Myndigheder træffer afgørelse om havbrug om få uger

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om Havbrug ved Klintholm inden for de nærmeste uger. Dernæst følger Bornholm, oplyser styrelsen i skriftlige svar. Ansøgerne bag glæder sig til afklaring men savner konkret belæg i svarene fra styrelsen.

Af VBF Medier for Musholm A/S (medlem i Verdens Bedste Fødevarer og medejer af Bornholms Havbrug A/S). Tekst og billeder (samt VVM-redegørelse) kan frit downloades og anvendes efter god journalistisk praksis og med behørig kildeangivelse. Siden artiklen blev offentliggjort (to dage efter) har Miljøstyrelsen meddelt det i artiklen omtalte afslag på produktion ved Klintholm 

Læs også: Statens rådgiver konkluderer: Havbrug i Østersøen skader ikke

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Fiskeopdrætternes onde ånd er forhenværende journalist Leif Richter oplyser Musholm
Ferske havørreder fra Musholm.

I seks år har Miljøstyrelsen haft en række ansøgninger om etablering af havbrug til behandling. Blandt dem er Bornholms Havbrug A/S, der har søgt om etablering af en produktion af ca. 2.500 tons havopdrættet ørred samt slagteri, frysehus og administration på Nexø Havn. Den samlede investering vil ifølge ansøgningen udgøre ca. 150 millioner kr. og vil give ca. 100 direkte og indirekte arbejdspladser.

Det er sket med hjælp fra den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation DHI A/S. De er specialister i vandmiljø og fungerer også som statens rådgiver i sager om havmiljøet.

Statens egen rådgiver, den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation DHI A/S, har i en 208 sider lang VVM-redegørelse konkluderet, at havbrug i Østersøen ikke skader (link til anden artikel).

Men det har ikke afholdt Miljøstyrelsen fra at melde ud via TV2 Bornholm, at “det ansøgte ikke er foreneligt med de gældende regler og bestemmelser, idet særligt næringssaltudledningen til Østersøen er problematisk”.

Læs også: Statens rådgiver konkluderer: Havbrug i Østersøen skader ikke

Svarer skriftligt på spørgsmål

På baggrund af udmeldingen i medierne har VBF Medier stillet Miljøstyrelsen en række spørgsmål. Vi havde foretrukket mundtlige svar men har fået disse tilbagemeldinger:

1.Hvilke elementer i ansøgningen er ikke forenelige med gældende regler?

Ansøger er på møder tidligt i forløbet blevet gjort opmærksom på, at særligt næringsstofudledningen til Østersøen er problematisk. 

2.Hvad i ansøgningen og den tilhørende VVM-redegørelse tilsiger, at næringssaltudledningen til Østersøen er problematisk?

Det er vigtig at notere sig, at en VVM (miljøvurdering) er et dokument, der udfærdiges af ansøger, og altså ikke er udtryk for myndighedens vurdering. Naturstyrelsen har tidligt i processen oplyst ansøger om, at der ikke vurderes at være et miljømæssigt råderum for udledning af flere næringsstoffer på den ansøgte lokalitet.

3.Hvis det ansøgte ikke er foreneligt med gældende regler, hvorfor er der så ikke givet officielt afslag, før det meldes ud til medier?

Miljøstyrelsen har ikke meldt ud til medierne, at der skulle komme et afslag til Bornholms Havbrug, men har oplyst at der til Musholm er sendt udkast til afslag på tilladelse til havbruget ved Klintholm. En endelig afgørelse til Klintholm er nært forestående, og derefter vil Miljøstyrelsen træffeudkast til afgørelse i sagen om Bornholms havbrug.

4.Hvornår mener I at have haft møder med ansøger og dennes konsulent om Bornholms Havbrug? 

Sagen blev genoptaget april 2020, hvor Musholm på forespørgsel tilkendegav at ansøgningen stadig er aktuel. Efterfølgende blev der den 10/8-2020 holdt møde med Musholm. Miljøstyrelsen har arbejdet på at afgøre sagen om Klintholm havbrug, og har ikke siden haft anledning til at mødes om Bornholms havbrug.

Læs også: Kokkelandsholdets direktør “forstår ikke modstanden mod dansk opdrætsørred”

Spørgsmål fortsat:

5.Er en sagsbehandlingstid på seks år efter jeres mening i overensstemmelse med god praksis. Hvorfor/hvorfor ikke?

Der har været en meget lang sagsbehandlingstid i denne sag, men det skal erindres at sagen har været stillet i bero efter aftale med ansøger, da en løsning ikke var umiddelbart nærliggende, og mulige kompenserende tiltag for næringsstofbelastningen blev overvejet.

6.Er en udmelding om afslag i medierne, før ansøger er orienteret, i overensstemmelse med god forvaltningspraksis. Hvorfor/hvorfor ikke?

Miljøstyrelsen har ikke udmeldt afslag til medierne, før ansøger er orienteret. Miljøstyrelsen har oplyst medierne om udkast til afslag til Klintholm havbrug, som Musholm også har ansøgt om, jvf. ad 3.

7.Hvornår kan ansøgerne forvente endeligt svar fra jer?

Miljøstyrelsen forventer at træffe afgørelse i sagen om Klintholm Havbrug inden for de nærmeste uger. Miljøstyrelsen vil derefter behandle sagen om Bornholms havbrug.

Læs også: Statens rådgiver konkluderer: Havbrug i Østersøen skader ikke

Havbrug glæder sig til afklaring

Niels Dalsgaard
Niels Dalsgaard er direktør for Musholm og Bornholms Havbrug samt formand for Dansk Akvakultur.

Niels Dalsgaard, direktør i opdrætsvirksomheden Musholm, er primus motor bag ansøgninger til både Klintholm og Bornholms Havbrug. Han er dybt forundret over sagsgangen fra Miljøstyrelsen.

– Det har været en lang og meget træls proces, der ikke er blevet lettere af, at sagsbehandlingen er blevet flyttet til nye kontorer rundt i landet af flere omgange. Men vi ser frem til en officiel afklaring indenfor de nærmeste uger, siger Niels Dalsgaard.

Han påpeger, at ansøgerne ikke har anerkendt det faglige og lovmæssige grundlag i det udkast til afslag for Klintholm Havbrug, som han modtog i foråret 2021.

– Derfor er vi naturligvis spændte på, om Miljøstyrelsen i et kommende afslag kan fremlægge et grundlag, der ændrer vores syn på sagen. Hvis ikke, vil vi naturligvis bestride et afslag, siger Niels Dalsgaard.

Han ærgrer sig over hele forløbet.

– Som akvakulturvirksomhed har vi kun interesse i at drive økonomisk og miljømæssig bæredygtig virksomhed, skabe arbejdspladser og producere sunde fødevarer. Derfor er det meget utilfredsstillende og forunderligt at skulle bruge så mange ressourcer og tid på en ansøgning om etablering af havbrug, der har som vision at holde klima, natur og miljø fuldstændig skadesløs, siger Niels Dalsgaard.

Han undrer sig især, fordi ansøgningen er i overensstemmelse med udviklingsplaner fra EU, Miljøministeriet og skiftende regeringer.

– Senest som fremlagt af den Socialdemokratiske regering ved daværende fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl i ”Strategi for udvikling af akvakultursektoren 2014-2020”. Det er internationalt anerkendt, at havbrug er en vigtig del af den grønne omstilling af fødevareproduktionen. Miljø- og fødevarepolitik i Danmark burde være åben for debat og inddrage mere ny viden om teknologi og miljøvidenskab og mindre baseret på politiske fordomme, siger Niels Dalsgaard.

Læs også: Dansk akvakultur er blå løsninger til grøn omstilling og jobs i landdistrikter

Flere spørgsmål melder sig

solskinsøen bornholm
Østersøen ved solskinsøen Bornholm har noget nær optimale forhold til opdræt af ørred, oplyser Musholm,

Han påpeger samtidig, at svarene fra Miljøstyrelsen herover efterlader flere spørgsmål og kritik.

– For det første gik styrelsens svar til TV2 på Bornholms havbrug og ikke Klintholm, som de hævder. For det andet er VVM redegørelsen jo altså ikke udarbejdet af Musholm men af DHI, som staten selv bruger som rådgiver. Det er derfor ret bekymrende, at Miljøstyrelsen slet ikke forholder sig til den i svaret. Man kan blive i tvivl om, hvorvidt de overhovedet har læst den, siger Niels Dalsgaard.

Han mener, at en læsning af redegørelsen ville klarlægge for styrelsen, at næringsstofferne fra de søgte havbrug netop ikke er en udfordring for Østersøen, som de postulerer i svaret.

– De mangler ganske enkelt at være mere konkrete og tydeliggøre, hvor de finder, at VVM-redegørelsen tager fejl. Og så ville det selvfølgelig også være rart, hvis de var klar over, at det møde i august 2020, som de henviser til, handlede om en ansøgning ved Storebælt. Vi har ikke holdt møder med styrelsen om Nexø, men vi forventer da, at det kommer, når nu de er så nær en afgørelse, siger Niels Dalsgaard.

Læs også: Melormepostej eller ferskrøget ørred – vælg selv for klima og miljø er det lige fedt

Fakta:

Bornholms Havbrug – vækst og beskæftigelse ved Nexø

Bornholms Havbrug A/S er en akvakulturvirksomhed i Nexø. Virksomheden ønsker at etablere en produktion på ca. 2.500 tons havopdrættet ørred.. Produktionen skal foregå i et landbaseret ferskvandsdambrug med fuld recirkulation (ca. 2 år med en afsluttende vækstperiode på 6-8 måneder fra forår til efterår på åbent hav i et havbrug.

Havbruget ønskes placeret uden for vandplansområder, ca. 4,4 km fra land. I vinterperioden ligger havbruget brak, dvs. fisken og nettene tages op. Der skal tillige etableres slagteri, frysehus og administration på Nexø Havn. Den samlede investering er ca. 150 mio. kr. og vil indebære ca. 100 direkte og indirekte arbejdspladser.

Bornholms Havbrug ejes af Bornholmske erhvervsinteresser og akvakulturvirksomheden MUSHOLM A/S, og bygger dermed på mange års dansk erhvervserfaring med akvakultur, fiskeri og aktiviteter tilknyttet havet..

 

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø. Kronikken Har affødt artikel og tv-indslag fra TV2 Bornholm: Havbiolog og ingeniør vil have havbrug på Bornholm

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Små virksomheder 1000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 112 times, 1 visits today)

Del artikel