Hvad er det vi laver?

Verdens Bedste Fødevarer er et græsrodsprojekt, der skal sikre, at Danmark får verdens bedste fødevareerhverv. Tanken er, at almindelige danskere, skal kunne give et frivilligt bidrag til en fond, når de køber ind eller går på restaurant. Også virksomheder skal kunne bidrage. Midlerne skal gå til forskning og udvikling, der giver: Mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø.

Vision

Vi vil gennem dialog og viden samle danskerne om en visionær og bæredygtig fødevareproduktion

Mission

Vi vil styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten, bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

Det vil vi gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at:

 • Identificere, fremskaffe og facilitere viden om fødevarer
 • Skabe transparens om alle dele af fødevareproduktionen
 • Være debatskabende
 • Arrangere Åbenhus arrangementer – vise de gode eksempler
 • Formidle viden
 • Facilitere netværk

Værdier

Vi er dialogbaserede, transparente, optimistiske, visionære og redelige.

Hvis danskerne giver det samme til forskning i bedre fødevarer, som de betaler for plastposer i supermarkedet, vil fonden kunne indsamle mellem en halv og en hel milliard årligt. Disse penge skal doneres til forskning og udvikling, der kan hjælpe med de områder, du kan se herunder:

Bedre klima
Bedre natur
Bedre miljø
Mere biodiversitet
Bedre dyrevelfærd

Højere eksport
Bedre arbejdsvilkår
Flere arbejdspladser
Bedre mad
Mere liv på landet

Det med småt…

 • Formål

  Verdens Bedste Fødevarer vil sørge for, at vi får en fødevareproduktion, der tager større hensyn til dyrevelfærd, miljø, klima, natur og arbejdsmiljø.

 • Vedtægter

  Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål

   

  § 1 Navn og hjemsted

  Stk. 1. Foreningens navn er Verdens Bedste Fødevarer. Foreningens navn forkortes VBF.

   

  Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød.

   

  § 2 Formål

  Stk. 1. Foreningens formål er gennem dialog og viden at samle danskerne om en visionær og bæredygtig fødevareproduktion.

   

  Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten, bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

   

  Stk. 3. Foreningen vil fremme formålet ved at være et forum for faktabaseret dialog og fortælle de gode historier.

   

  Stk. 4. Foreningen vil desuden fremme formålet ved bl.a. at:

   

  • Støtte forskning i konkrete projekter, der understøtter foreningens formål,
  • Støtte udvikling af ny teknologi og redskaber, der understøtter foreningens formål,
  • Informere om resultaterne af forskningen til en bred offentlighed
  • Støtte vidensformidling, der kan understøtte fødevareproduktionen i udviklingslandene

   

  Stk. 5 Bestyrelsen fastlægger en politik for fordeling af midler til fremme af foreningens formål. Politikken offentliggøres på foreningens hjemmeside, før uddeling af midler kan finde sted.

   

   

  Stk. 5. I det omfang det ikke strider mod foreningens formål kan foreningens drift endvidere finansieres ved annoncering via foreningens kommunikationskanaler, salg af merchandise, fondsbevillinger mm.

   

   

  Kapitel 2 Foreningens medlemmer

   

  § 3 Betingelser for optagelse i foreningen

  Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages organisationer, virksomheder og privatpersoner, der støtter foreningens formål.

   

  Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

   

  § 4 Udmeldelse af foreningen

  Udmeldelse af foreningen kan ske med [3 mdr varsel] til udgangen af et kvartal.

  Ved medlemskabets ophør mister medlemmet ethvert krav på andel i foreningens aktiver samt retten til at benytte foreningens navn.

   

  • Eksklusion

  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler i strid med §2.
  Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for foreningens førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Afgørelsen kan ikke prøves ved domstolen.

   

  Kapitel 3  Organisering og ledelse

   

  § 5 Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

   

  Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.

   

  § 6 Ordinær generalforsamling

  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. . Generalforsamlingen kan finde sted digitalt.

   

  Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers dages varsel pr. e-mail eller brev.

   

  Dagsorden for generalforsamlingen samt årsregnskab skal sendes til medlemmerne (brev eller e-mail) senest 8 dage før generalforsamlingen.

   

  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

   

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning.
  4. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget til godkendelse.
  6. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent til godkendelse.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af intern revisor.
  9. Indkomne forslag fra medlemmer.
  10. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det følgende kalenderår.

   

  Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

   

  Generalforsamlinger ledes af en af den pågældende generalforsamling uden for bestyrelsen valgt dirigent.

   

  § 7. Afstemningsregler

  Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

   

  Hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed.

   

  Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem.

   

  Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan bære mere end [2] stemmer. Bestyrelsen kan dog bære et ubegrænset antal stemmer.

   

  Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

   

  Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bare et medlem ønsker det.

   

  § 8. Afstemninger som kræver kvalificeret flertal

  Forslag til vedtægtsændringer betragtes kun som vedtaget, når de er tiltrådt af [2/3] af de afgivne stemmer og forudsætter desuden at minimum halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen.

   

  Forslag om foreningens opløsning skal indstilles af en enig bestyrelse og betragtes kun som vedtaget, når forslaget er tiltrådt af ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

   

  Forslag til eksklusion af et medlem betragtes kun som vedtaget, når det er tiltrådt af [3/4] af de afgivne stemmer.

   

  § 9. Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

   

  Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal ledsages af en dagsorden.

   

  § 10. Bestyrelse, valg og sammensætning

  Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle sædvanlige forhold vedrørende foreningens virksomhed samt til at afholde de dermed forbundne udgifter.

   

  Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer. Intet medlem kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end ét medlem.

   

  Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg  i lige år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

   

  Stk. 4. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

   

  Stk. 5 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen i tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling fuldstændiggøre sit antal med et nyt medlem.

   

  § 11. Formand, næstformand, kasserer og forretningsorden

  Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, der alle skal repræsentere forskellige medlemmer. Disse valg finder sted på førstkommende bestyrelsesmøde efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket valg til bestyrelsen.

   

  Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

   

  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg efter behov ved at beskrive rammerne i et kommissorium.

   

  § 12. Møder og beslutninger

  Stk. 1. Bestyrelsen holder sit konstituerende møde inden 1 måned efter foreningens generalforsamling. Ud over det konstituerende møde holder bestyrelsen normalt 4 ordinære møder årligt og i øvrigt, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

   

  Stk..2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til fremmødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

   

  Kapitel 4 Administration

   

  § 13. Sekretariat

  Stk. 1. Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf. Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere i sekretariatet.

   

  Stk.2. Sekretariatet varetager foreningens løbende forretninger, herunder forberedelse af sager til forlæggelse for bestyrelsen, betjening af medlemmer m.v. Den nærmere arbejdsdeling mellem bestyrelse og sekretariat fastlægges af bestyrelsen.

   

  Kapitel 5. Økonomi, regnskab og revision m.v.

   

  § 14. Finansiering

  Stk. 1. Foreningens kontingent – og andre indtægter, herunder frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer – anvendes til dækning af udgifter til foreningens drift, jf. de formål der er angivet i § 2.

   

  Stk. 2. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

   

   

  • 15 Tegningsret
   Foreningen tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening.

   

  Der påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer nogen individuel hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

   

  Ved køb, salg, leasing eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt indgåelse af kautionsforpligtelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   

  En enig bestyrelse kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for banker, institutioner eller lignende.

   

  • 16. Regnskab og revision

  Foreningens er kalenderåret.

   

  Foreningens regnskab og bogføring revideres af en af bestyrelsen valgt intern revisor.

   

   

  Kapitel 6. Foreningens opløsning

   

  • 17. Foreningens opløsning

  Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen [af to med højst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger] og kun såfremt mindst [3/4] af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

   

  Stk. 2. Hvis mindre end [2/3] af de stemmeberettigede medlemmer er mødt frem skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan foreningen opløses ved simpelt stemmeflertal.

   

  Stk. 3.Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning træffe beslutning om placering af ejerskabet til foreningens logo og andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige brug af sådanne rettigheder.

   

  Stk. 4. Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt. beslutning om opløsning af foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile foreningen.

   

  Kapitel 8. Vedtægternes ikrafttræden

   

  • 18. Ikrafttræden

  Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 8.6.2020 og træder i kraft omgående og erstatter de hidtidige vedtægter for foreningen

   

  Underskrevet af dirigent og bestyrelse

   

   

   

   

  Mette Cristine Schou Frandsen (formand)

  Louise Bünemann (kasserer)

  Kristian Kølln

  Naja Thomsen

  Steffen Andersen

  Dorthe Kappel

  Jeanette Johnsen (dirigent)

 • Bestyrelsen

  • Mette Cristine Schou Frandsen, formand
   Mette er cand.scient. i biologi med en ph.d.-grad i miljøbiologi og tidligere landmand. Hun er ansat som kommunikationsrådgiver i virksomheden Oxyguard, der leverer udstyr til måle- og kontroludstyr til Akvakultur industrien. Hun bor i Farum med sin familie.
  • Naja Christensen Thomsen, Bestyrelsesmedlem
   Naja er nyuddannet bachelor fra Husdyrvidenskab på Københavns Universitet
  • Kristian Kølln
   Har i 14 år ledet virksomheden AgroNatur fra Svendborg, der tilbyder pasning af grønne arealer og rådgivning til landmænd, der ønsker at anlægge mere natur på deres arealer.
  • Louise Bünemann, kasserer
   Chefkonsulent i Dansk Industri. Hun har blandt andet rådgivet danske virksomheder i, hvordan de anskaffer ansvarlig palmeolie, uden at det er til skade for miljøet.
  • Dorthe Kappel, planteavlsrådgiver med Kappel AgroCon, hvor omdrejningspunktet er at omdanne forsøgsdata og faglig/teknisk information til et let forståeligt dansk, som virksomhederne kan anvende i deres markedsføring.
  • Steffen Andersen, senior vice president i Arla. Har arbejdet med fødevarer mange steder i verden, udgivet bøger om fremtidens fødevareproduktion og driver hjemmesiden derernok.dk