Hvad er det vi laver?

Verdens Bedste Fødevarer er et græsrodsprojekt, der skal sikre, at Danmark får verdens bedste fødevareerhverv. Tanken er, at almindelige danskere, skal kunne give et frivilligt bidrag til en fond, når de køber ind eller går på restaurant. Også virksomheder skal kunne bidrage. Midlerne skal gå til forskning og udvikling, der giver: Mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø.

Vision

Vi vil gennem dialog og viden samle danskerne om en visionær og bæredygtig fødevareproduktion

Mission

Vi vil styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten, bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

Det vil vi gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at:

 • Identificere, fremskaffe og facilitere viden om fødevarer
 • Skabe transparens om alle dele af fødevareproduktionen
 • Være debatskabende
 • Arrangere Åbenhus arrangementer – vise de gode eksempler
 • Formidle viden
 • Facilitere netværk

Værdier

Vi er dialogbaserede, transparente, optimistiske, visionære og redelige.

Hvis danskerne giver det samme til forskning i bedre fødevarer, som de betaler for plastposer i supermarkedet, vil fonden kunne indsamle mellem en halv og en hel milliard årligt. Disse penge skal doneres til forskning og udvikling, der kan hjælpe med de områder, du kan se herunder:

Bedre klima
Bedre natur
Bedre miljø
Mere biodiversitet
Bedre dyrevelfærd

Højere eksport
Bedre arbejdsvilkår
Flere arbejdspladser
Bedre mad
Mere liv på landet

Det med småt…

 • Formål

  Verdens Bedste Fødevarer vil sørge for, at vi får en fødevareproduktion, der tager større hensyn til dyrevelfærd, miljø, klima, natur og arbejdsmiljø.

 • Vedtægter

  • 1 Navn og hjemsted

  Stk. 1. Den frivillige forenings navn er Verdens Bedste Fødevarer

  Stk. 2. Verdens Bedste Fødevarer har hjemsted i Hillerød.

  • 2 Formål

  Stk. 1 Verdens Bedste Fødevarers formål er at fremme bæredygtig fødevareproduktion.

  Stk. 2. Verdens Bedste Fødevarer skal virke for:

  – at sænke miljøbelastningen fra dansk fødevareproduktion,

  – at sænke klimabelastningen fra dansk fødevareproduktion

  – at øge biodiversiteten i dansk natur

  – at hæve dyrevelfærden i dansk fødevareproduktion

  – at bedre arbejdsmiljøet i dansk fødevareproduktion

  – at forfølge alle ovenstående formål i relation til udviklingslande

  • 3 Arbejdsområder og -metoder

  Stk. 1. Verdens Bedste Fødevarer indsatsområder omfatter forskning og udvikling samt uddannelse og oplysning.

  Stk. 2. Verdens Bedste Fødevarer kan forfølge sit formål ved bl.a. at

  – støtte forskning i konkrete projekter, der understøtter foreningens formål,

  – Støtte udvikling af ny teknologi og redskaber, der understøtter foreningens formål,

  – Informere om resultaterne af forskningen til en bred offentlighed,

  Stk. 3. Foreningens midler fordeles med minimum 25 pct. fordelt på henholdsvis økologisk produktion og projekter til fremme af produktion i udviklingslande. Resten fordeles til fødevareproduktion og følgeerhverv generelt.

  • 4 Finansiering

  Stk. 1. Verdens Bedste Fødevarer finansieres ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.

  Stk. 2. I det omfang det ikke strider mod foreningens formål kan foreningen endvidere finansieres ved annoncering via foreningens kommunikationskanaler, salg af merchandise, fondsbevillinger mm.

  • 5 Verdens Bedste Fødevarers styrende organer

  Stk. 1. Verdens Bedste Fødevarers styrende organer er:

  1) Hovedbestyrelsen

  2) Direktionen

  • 6 Hovedbestyrelsen

  Stk. 1. Hovedbestyrelsen er Verdens Bedste Fødevarers øverste myndighed.

  Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, indtil Verdens Bedste Fødevarer har oprettet regionalforeninger. Herefter består hovedbestyrelsen af repræsentanter fra Verdens Bedste Fødevarers regionalforeninger. Hver regionalforening har ret til at lade sig repræsentere af 2 personer, der vælges på lokalforeningens generalforsamling.

  Stk. 3. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved ekstraordinær afgang fra hovedbestyrelsen foretages suppleringsvalg ved førstkommende generalforsamling

  Stk. 4. Hovedbestyrelsen vælger hvert år blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer, der alle skal repræsentere forskellige husstande. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5. Hovedbestyrelsen holder sit konstituerende møde inden 1 måned efter foreningens generalforsamling. Ud over det konstituerende møde holder hovedbestyrelsen normalt 4 ordinære møder årligt og i øvrigt, når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 6. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af fondens midler, godkendelse af budgetter i hovedtal samt regnskaber. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

  Stk. 7. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af foreningens direktion.

  • 7 Generalforsamling

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

  1) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.

  2) Fremlæggelse af det reviderede og af hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab.

  3) Drøftelse og afstemning om Verdens Bedste Fødevarers aktivitetsplaner for det følgende kalenderår som fremlagt for hovedbestyrelsen senest fem uger før mødet.

  4) Valg til hovedbestyrelsen (hvert tredje år eller som suppleringsvalg).

  5) Valg af revisor.

  8) Behandling af sager, som hovedbestyrelsen ønsker behandlet, eller som mindst 4 uger forud er anmeldt af et medlem af foreningen. Anmeldelsen skal ske skriftligt til formanden for Verdens Bedste Fødevarer.

  9) Eventuelt.

  • 8 Tegningsret
   Verdens Bedste Fødevarer tegnes af formanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem . En enig bestyrelse kan vedtage en gradueret tegningsret.
  • 9 Regnskab og revision
   Verdens Bedste Fødevarers regnskabsår er kalenderåret. Verdens Bedste Fødevarer bogføring og regnskaber revideres af en af hovedbestyrelsen valgt revisor.
  • 10Vedtægtsændringer og Verdens Bedste Fødevarers opløsning

  Stk. 1. Ændring af Verdens Bedste Fødevarers vedtægter kan vedtages på foreningens generalforsamling, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

  Stk. 2. Beslutning om Verdens Bedste Fødevarers opløsning kan ske på generalforsamling, hvor spørgsmålet er opført på dagsordenen og vedtages af 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

  Stk. 3. I tilfælde af Verdens Bedste Fødevarers opløsning træffer hovedbestyrelsen beslutning om anvendelse af Verdens Bedste Fødevarers midler i almennyttigt og med foreningens formål beslægtet øjemed.

  • 11 Medlemskab

  Stk. 1. Organisationer, virksomheder og privatpersoner kan opnå medlemskab i foreningen.

  Stk. 2. Eksklusion kan ske ved afstemning i hovedbestyrelsen med almindeligt flertal.

  • 12 Lokalforeninger

  Stk. 1. Foreningen kan yde støtte og rådgivning til lokalforeninger, der virker til fremme af foreningens formål.

  Stk. 2. En lokalforenings opgave er:

  – at medvirke ved gennemførelse af Verdens Bedste Fødevarers formål.

  – at bidrage til kontakten til og samarbejdet med lokalsamfund.

  – at informere om Verdens Bedste Fødevarers arbejde og resultaterne deraf.

  – at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelses- og projektstøtteaktiviteter.

  – at arbejde for tilgang af frivillige donationer.

  Stk. 3. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering og/eller opslag. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:

  1) Valg af dirigent.

  2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.

  3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  4) Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.

  5) Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.

  6) Valg til revisor herunder eventuel valg af suppleant.

  7) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

  8) Eventuelt.

  Stk. 4. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på normalt 5-7 medlemmer valgt i direkte valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egne medlemmer, jf. stk.3. Valg gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der skal repræsentere forskellige husstande.

  Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte et antal lokaludvalg. Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for lokaludvalgenes sammensætning og aktiviteter.

  Stk. 8. Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Verdens Bedste Fødevarers revision godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det reviderede regnskab indsendes til Verdens Bedste Fødevarers godkendelse inden udgangen af marts.

   

 • Bestyrelsen

  • Mette Cristine Schou Frandsen, formand
   Mette er cand.scient. i biologi med en ph.d.-grad i miljøbiologi og tidligere landmand. Hun er ansat som kommunikationsrådgiver i virksomheden Oxyguard, der leverer udstyr til måle- og kontroludstyr til Akvakultur industrien. Hun bor i Farum med sin familie.
  • Naja Christensen Thomsen, Bestyrelsesmedlem
   Naja er nyuddannet bachelor fra Husdyrvidenskab på Københavns Universitet
  • Kristian Kølln
   Har i 14 år ledet virksomheden AgroNatur fra Svendborg, der tilbyder pasning af grønne arealer og rådgivning til landmænd, der ønsker at anlægge mere natur på deres arealer.
  • Louise Bünemann, kasserer
   Chefkonsulent i Dansk Industri. Hun har blandt andet rådgivet danske virksomheder i, hvordan de anskaffer ansvarlig palmeolie, uden at det er til skade for miljøet.